Rubriigid

Seltsi põhikiri

Põhikiri

Üldsätted

 1. Seltsi ametlik nimi on Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts ehk lühendatult Jakob Hurda Selts (edaspidi selts).
 2. Seltsi asukohaks on Põlva linn Eesti Vabariigis ja juhatuse aadressiks Kesk tn.16 63308 Põlva.
 3. Selts on asutatud 27.novembril 1995.a. ja asutatud tähtajatult.
 4. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat, logo ja arveldusarve pangas.
 5. Seltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
 6. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, riigi rahvuskultuuri arendamise huvidest ja käesolevast põhikirjast.
 7. Seltsi eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
 8. Seltsi eesmärgiks on rahvuskultuuri (koorilaul, rahvatants, rahva- ja  puhkpillimuusika, näitemäng, käsitöö jne.) traditsioonide hoidmine ja edasiarendamine.
 9. Aastatel 1907-1940 tegutsenud Põlva Rahvahariduse Seltsi tegevuse, paikkonna kultuuriloo uurimine, jäädvustamine ja publitseerimine.
 10. Demokraatliku mõttelaadi põhimõtete avamine ja teadvustamine ning vabahariduse propageerimine ja korraldamine.
 11. Selts annab välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindu ning arendab ja toetab pärimuskultuuri tegevust.
 12. Seltsil on õigus välja anda preemiaid.
 13. Rahvuskultuurialaste ringide loomine ja nende töö korraldamine.
 14. Rahvuskultuurialaste loengute, kursuste ja seminaride töö korraldamine.
 15. Avalike esinemiste, kontsertide, etenduste, näituste jm. läbiviimine seltsi liikmetele ja kõigile huvilistele.
 16. Kirjastustegevus ja videosalvestused.
 17. Kodukoha kultuuriloo tutvustamine.
 18. Kultuurialaste uuringute ja küsitluste läbiviimine.
 19. Sidemete arendamine vabariigi ja teiste riikide vastavate seltside ja organisatsioonidega.
 20. Selts võib olla vabariigis ja välismaal tegutsevate kultuurihariduslike ühenduste või liitude liige.

Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise tingimused ja kord

 1. Seltsi liikmeks võivad olla kõik täisealised füüsilised isikud, kes on huvitatud seltsi tegevusest, osalevad seltsi tegevuses ja tunnistavad käesolevat põhikirja.
 2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus taotleja avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
 3. Asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.
 4. Seltsi liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
 5. Seltsi liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.
 6. Selts peab oma liikmete arvestust. Seltsi liikmele antakse liikmepilet.
 7. Seltsist väljaastumisel tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus. Liikmeksolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäevast.
 8. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus seltsi põhikirjaga või kahjustab seltsi mainet, samuti juhul, kui liige ei täida seltsi juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
 9. Liikme väljaarvamise seltsist otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib seltsi liige esitada kaebuse seltsi üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
 10. Seltsist väljaarvatud liikmele tuleb tema seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.

Seltsi liikme õigused ja kohustused

 1. Seltsi liikmel on õigus:
 2. Valida ja olla valitud kõigisse seltsi esinduskogudesse ja ametitesse.
 3. Esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi tegevuse kohta.
 4. Teha üldkoosolekule ettepanekuid  seltsi auliikmete valimiseks isikute seast, kellel on märkimisväärseid  teeneid seltsi ees.
 5. Osaleda eelisõigusega kõigil seltsi poolt korraldatud üritustel ja kursustel.
 6. Kasutada seltsi vahendeid ja vara selleks kehtestatud korras.
 7. Seltsi liige on kohustatud:
 8. Täitma seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid.
 9. Hoidma seltsi head nime ja omapoolse tegevusega rikastama seltsi vaimukultuuri.
 10. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu üldkoosoleku poolt otsustatud tähtaegadeks ja suuruses.

Juhtimine

 1. Seltsi kõrgemaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek.
 2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 3. Põhikirja kinnitamine ja muutmine.
 4. Seltsi tegevuse eesmärkide muutmine.
 5. Juhatuse liikmete määramine.
 6. Aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
 7. Juhatuse liikme vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes seltsi esindaja määramine.
 8. Seltsi lõpetamise või selle reorganiseerimise otsustamine.
 9. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 10. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
 11. Vähemalt 1 kord aastas.
 12. Kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.
 13. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab seltsi juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
 14. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut p.5.3.b) nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kutsuda samas korras juhatusega (p.5.4.).
 15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.
 16. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalnud seltsi liikmetest.
 17. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
 18. Kui üldkoosolek ei ole p.5.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku  sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 1/5 liikmetest.
 19. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad kõik seltsi liikmed.
 20. Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Seltsi liige, kes on ka juhatuse või mõne muu organi liige, ei või hääletada seltsi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud seltsi liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

Juhatus

 1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 7.
 2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
 3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes.
 4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
 5. Seltsi juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda aastas. Seltsi juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
 6. Seltsi juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
 7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele.
 8. Juhatus peab liikmetele andma vajalikku teavet seltsi juhtimise kohta ja esitab nende nõudel vastava aruande.
 9. Juhatuse liikmele või juhatuse poolt volitatud isikule võib hüvitada seltsi ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi võimaluste piires.
 10. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt.
 11. Seltsi juhatus moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt seltsi liikmeskonda.

Seltsi juhatuse pädevused.

 1. Seltsi juhatuse esimehe ja juhatuse esimehe asetäitja(te) valimine.
 2. Seltsi tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine.
 3. Ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda.
 4. Liikmemaksude tasumise korra määramine.
 5. Liikmete liikmemaksude arvestuse pidamine.
 6. Uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine.
 7. Seltsi tegevuse kavandamine.
 8. Aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ning esitamine seltsi üldkoosolekule.
 9. Juhatuse esimehe töötasu määramine.
 10. Põhivara soetamise, laenude võtmise, vara pantimise, rentimise jm. tehingute tegemine.
 11. Koostöölepingute sõlmimine.
 12. Muude küsimuste otsustamine, mis esitatakse seltsi juhatusele arutamiseks seltsi üldkoosoleku või juhatuse esimehe poolt nende pädevuse piires.

Seltsi juhatuse esimehe pädevused.

 1. Juhib seltsi tegevust ning vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud ülesannete täitmise eest.
 2. Valmistab ette kõik küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul.
 3. Käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades seltsi vara ja vahendeid, annab välja volikirju, kirjutab alla lepingutele, muudele tehingutele ja kohustustele.
 4. Sõlmib ja lõpetab töölepinguid.
 5. Otsustab teisi juhatuse poolt talle lahendamiseks antud küsimusi ulatuses, mis ei kuulu seltsi teiste organite ainupädevusse.
 6. Võtab osa juhatuse koosolekutest.

Raamatupidamine.

 1. Juhatus korraldab seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
 2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
 3. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest ja sellele lisatakse revisjonikomisjoni aruanne.
 4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
 5. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Järelvalve.

 1. Seltsi kontrollorganiks on revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
 2. Revisjonikomisjonis on kolm liiget, kes valivad endi hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
 3. Revisjonikomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt kaks liiget tema koosseisust. Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt kaks poolthäält.
 4. Revisjonikomisjon kontrollib seltsi juhatuse poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, s.o. 2 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Koostab tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
 5. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
 6. Revisjonikomisjoni liikmetel on üldkoosolekul ja juhatuse koosolekutel sõnaõigus.

Seltsi vahendid, nende moodustamine ja kasutamine.

 1. Seltsi vahendid moodustuvad:
 2. liikmemaksudest;
 3. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja sponsorlusest;
 4. heategevusüritustest saadud summadest ja seltsi finantstuludest;
 5. kirjanduse, informatsiooni, õppevahendite ja muu sarnase müügi tuludest;
 6. õppemaksudest, tasuliste ürituste pääsmete realiseerimisest;
 7. riiklikest toetustest;
 8. välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist;
 9. muudest tuludest ja laekumistest.
 10. Selts kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Vastutus.

 1. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga.
 2. Selts ei vastuta liikmete kohustuste ega liikmed seltsi kohustuste eest.
 3. Seltsi reorganiseerimine või lõpetamine.
 4. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
 5. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 6. Seltsi sundlõpetamise korral läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ülejäänud vara riigile.

Kinnitatud Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi üldkoosolekul 11.12.2007